Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek umožňuje studium ve studijním oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie.

Uplatnění absolventů

Absolvent obchodní akademie je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným odborným vzděláním nutným pro výkon obchodně-podnikatelských funkcí ve výrobních podnicích, v tuzemském i mezinárodním obchodě, v peněžnictví, cestovním ruchu a dalších službách, ve státní a veřejné správě. Je připravován na provádění různorodých činností souvisejících s obchodně-podnikatelskou praxí v tuzemském hospodářském životě i ve styku se zahraničím, a to na úrovni podniku i ve vnitropodnikových útvarech.

Většina našich absolventů však po maturitě neodchází do zaměstnání, ale pokračuje dále ve studiu na vysokých školách, vyšších odborných školách, případně volí jiné formy dalšího vzdělávání.

V průběhu studia nabízíme:

složení Cambridgeských zkoušek (mezinárodní certifikát)
mezinárodní certifikát ekonomických znalostí – EBSL (European Bussines Competence Licence)
složení státní zkoušky z kancelářského psaní na klávesnici a hospodářské korespondence

Odpověď na otázky z Píseckých listů

1. Čeho konkrétně se projekt týká?

Aktivity souvisejí s Technologickým parkem Písek budovaným v bývalých kasárnách. Partneři projektu mají za úkol vytvořit vzdělávací moduly, které přispějí ke zvýšení kvality vzdělání zaměstnanců Technologického parku v oblasti informačně-technologické a ekonomické. Specifickým cílem projektu je vývoj vzdělávacích programů a metodik za účelem prohloubení odbornosti, zlepšení profesní vybavenosti a podpory cíleného systému firemního vzdělávání v oblasti ICT.

2. Proč jste i vybrali právě tuto tématiku?

Tento projekt, ke kterému byla Obchodní akademie Písek přizvána, byl rozpracován partnery ještě za vedení Ing. Šmelhause, já byl povolán vlastně už k jen podpisu smlouvy. Atraktivní byl pro naší školu v tom, že mohla do projektu nabídnout tvorbu modulů s ekonomickou tématikou – tj. nabídkou ekonomického vzdělání technicky profilovaným pracovníkům. Díky svému zaměření zde pak Obchodní akademie hraje hlavně roli administrátora a garanta celého projektu. Má za úkol rozdělovat částku projektovým partnerům a dohlížet na průběh plnění. Důležitý je pro nás výhled. Totiž rádi bychom chtěli do budoucna i po skončení projektu spolupráci s Technologickým parkem s ohledem na naše studenty a jejich uplatnění prohlubovat.

3. Kdo se bude podílet na realizaci projektu a v jakém časovém horizontu?

Žadatelem projektu je Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek, partneři projektu jsou EuroProfis, s.r.o., Střední půmyslová škola a Vyšší odborná škola Písek, NEOTECH, s.r.o., Technologické centrum Písek, s.r.o., Intelis, s.r.o. Projekt byl zahájen 4. listopadu 2011 a ukončen bude 4. 11. 2014

Webové stránky Obchodní akademie a Jazykové školy Písek